Strona główna / Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów
2021-02-26    

Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów

 

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów.

 

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne stanowiska pracy i instytucje,

- załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,

- zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

- opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, są przekierowaniem do serwisu zewnętrznego YouTube,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartłomiej Pucko.
 • E-mail: pucko@ulanow.pl
 • Telefon: 158763041

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie mieści się w jednym budynku, przy ul. Rynek 5, w centrum miasta. Budynek wyposażony jest w dwa wejścia. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostosowane jest wejście od strony zachodniej bezpośrednio z parkingu z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych – znajduje się pochylnia zabezpieczona barierkami.

Parter budynku dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, pozostałe kondygnacje nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ w budynku nie ma windy. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Korytarz dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku i jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie zapewniono możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.