2021-02-26    

Kryteria przyznawania pomocy

 

 1 . Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa.

Pomoc społeczną udziela się osobie lub rodzinie w szczególności z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza
  w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawczego
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

2. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej czyli, od tzw. kryterium dochodowego. Od dnia 1 października 2006 r. kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 477 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 351 zł . Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. Aktualnie obowiązująca kwota dochodu z hektara przeliczeniowego wynosi 207 zł.


Jak ustalić dochód?

Za dochód uważa się sumę wszystkich przychodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w czerwcu należy przedstawić dochód z maja. Ustalając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny (np. wynagrodzenie, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych, dochód z gospodarstwa rolnego). Muszą to być dochody netto, czyli dochód brutto pomniejszony o:
- składki na ubezpieczenie społeczne;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- kwotę alimentów płaconych na rzecz innych.
Do dochodu nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze,
- świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych w punkcie 1 okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.