2021-02-26    

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Ulanów, 09.07.2014r.

 

Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Uregulowania prawne w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zawierają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Zgodnie ze znowelizowanym zapisem art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o
pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

  1. w przypadku nauki zawodu – 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym        36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
  3. w przypadku wygaszanych zawodów o 24-miesięcznym cyklu kształcenia kwota dofinansowania wynosi 4.587 zł.

Tryb składania wniosku o dofinansowanie:

Dofinansowanie przyznawane jest przez burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu prawa pracodawcy do dofinansowania.

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, winien złożyć stosowny wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ulanowie ul. 3-go Maja 19

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy, (kopia zaśw. o ukończeniu kursu pedagogicznego oraz kopia dyplomu mistrza w zawodzie);

2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy;

3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

4. dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia – w przypadku zmiany umowy;

5. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy;

6. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;

7. pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;

oraz w związku z tym iż w art. 70b ust.11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 19998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006, s.5) od 1 września 2012 r. każdy wnioskodawca, oprócz w/w dokumentów jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2. formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

3. sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku zakładów które nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, oświadczenie o braku takiego obowiązku, kopię aktualnego zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz kopię aktualnego zaświadczenia z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

UWAGA!

Ponadto informujemy, że pracodawca – na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 rok Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) - winien niezwłocznie zawiadomić Burmistrza właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego, że zawarł umowę o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego. Do informacji winien załączyć – potwierdzoną za zgodność z oryginałem – kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym.          

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Instrukcja wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

Oświadczenie o pomocy de minimis

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników