2018-05-25     Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    

Nabór na stanowisko ds. promocji turystyki w Powiatowym Biurze Informacji Turystycznej


Racławice, dnia 2 maja  2017 r.

 

 

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach, ul. Rudnicka 15, 37 – 400 Nisko

 

OGŁASZA NABÓR

          na stanowisko ds. promocji turystyki

w Powiatowym Biurze Informacji Turystycznej

 

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje zadanie publiczne pt. „Prowadzenie Powiatowego Biura Informacji Turystycznej” współfinansowane ze środków Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta Ulanów. W ramach zadania planowane jest prowadzenie Powiatowego Biura Informacji Turystycznej. W związku z powyższym Stowarzyszenie „NCR” podejmuje działania dotyczące naboru pracownika na stanowisko ds. promocji turystyki.

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego,

2)    wykształcenie wyższe lub co najmniej średnie (w przypadku wykształcenia średniego wymagane doświadczenie w działalności turystycznej co najmniej 5 lat),

3)    co najmniej 2-letni staż pracy,

4)    znajomość zasobów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych powiatu niżańskiego,

5)    biegła obsługa komputera (MS Word, MS Excel, internet),

6)    znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność pracy zespołowej,

2)      łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

3)      sumienność,

4)      dobra organizacja czasu pracy,

5)      wysoka kultura osobista,

6)      prawo jazdy kategorii B,

7)      umiejętność redagowania tekstów,

8)      doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, realizacji projektów, zadań publicznych itp.,

9)      znajomość lokalnej branży turystycznej,

10)   znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych,

11)   doświadczenie w organizacji imprez, wycieczek itp.

 

 

 

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

1)            Prowadzenie Powiatowego Biura Informacji Turystycznej w miejscowości Ulanów.

2)            Zbieranie informacji o walorach i atrakcjach oraz bazie noclegowej i infrastrukturze turystycznej powiatu niżańskiego.

3)            Prace związane z wypracowaniem spójnej oferty turystycznej powiatu niżańskiego.

4)            Udzielanie turystom i zainteresowanym mieszkańcom precyzyjnych informacji o walorach

i atrakcjach oraz bazie noclegowej i infrastrukturze turystycznej powiatu niżańskiego.

5)            Udział w imprezach promujących walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe powiatu niżańskiego.

6)            Realizowanie innych zadań zleconych przez Stowarzyszenie.

 

 

4. Warunki zatrudnienia:

1) umowa o pracę,

2) wymiar czasu pracy - pełny etat,

3) praca w miejscowości Ulanów.

 

 

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)    życiorys zawodowy (CV),

2)    list motywacyjny,

3)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

6)    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7)    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

8)    oświadczenie z podpisaną klauzulą o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”,

9)    kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna.

 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju”, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37 – 400 Nisko w terminie do dnia 11 maja 2017 r.

w zamkniętej kopercie. Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kopertę należy opisać „ Nabór – stanowisko ds. promocji turystyki”

 

 

 

7. Informacje dodatkowe:

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, która będzie miała na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz ostateczne wyłonienie kandydata. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Stowarzyszeniu „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko.

Z osobą wybraną w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie nawiązany stosunek pracy.

Stowarzyszenie może na każdym etapie procedury naboru od niej odstąpić.

 

 

    Prezes Stowarzyszenia

      Krystyna Wszołek