2018-05-25     Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    

XXVI Sesja Rady Miejskiej w UlanowieOGŁOSZENIE


Dnia 16 maja 2017r. tj.  wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.


Porządek obrad sesji:


1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Otwarcie obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji.
4.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.
5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
6.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
7.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8.    Konsultacje dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ulanów na lata 2016 – 2022, w tym wyznaczenie obszarów zdegradowanych.
9.    Wolne wnioski i zapytania.
10.    Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
Edward Małek