2018-05-25     Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    

XXVII Sesja Rady Miejskiej w UlanowieOGŁOSZENIE


Dnia 30 maja 2017r. tj.  wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.


Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
5.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Ulanów za 2016 rok.
6.    Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
7.    Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Ulanów za 2016 rok.
8.    Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2016 rok i sprawozdania finansowego Gminy Ulanów za 2016 rok.
9.    Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ulanowie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium.
10.    Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Ulanów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
11.    Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2016 rok.
12.    Przedstawienie ostatecznego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ulanów na lata 2016-2022.
13.    Wolne wnioski i zapytania.
14.    Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
Edward Małek