2018-12-16    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej
OGŁOSZENIE

 

Dnia  05 grudnia 2017r. tj. wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Rewizyjnej, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Komisji Rolnictwa i Handlu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.

 

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Opiniowanie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych  na 2018r.

2.      Analiza wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

3.      Analiza projektów uchwał.

4.      Wydanie opinii do projektu budżetu gminy i miasta Ulanów  na 2018 rok.

5.      Sprawy bieżące.

 

 
Przewodniczący Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

Stanisław Przemykalski