2018-12-16    

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


 


OGŁOSZENIE

Dnia  07 grudnia 2017r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
6.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowych wymiarów zajęć godzin dydaktycznych dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolu gminy Ulanów.
7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i Miasta Ulanów.
8.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
9.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
10.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.
11.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów.
12.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.     Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
14.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/2003 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Ulanów.
15.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ulanów na lata 2016-2022.
16.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.
17.     Wolne wnioski i zapytania.
18.     Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
Edward Małek