2018-12-16    

XXXII Sesja Rady Miejskiej w UlanowieOGŁOSZENIE

Dnia  28 grudnia 2017r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś w miejscowości Bukowina”.
5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
6.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Ulanów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ulanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Ulanów.
8.    Uchwalenie budżetu Gminy na 2018r.
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)    odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
d)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Ulanów.
10.     Wolne wnioski i zapytania.
11.     Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
Edward Małek