2019-03-20    

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


OGŁOSZENIE

 Dnia  28 lutego 2018r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

Porządek obrad sesji:

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Ulanowie na 2018r.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie na 2018r.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/235/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

9.      Sprawozdanie z realizacji wydatków ze środków uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku. 

10.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Ulanów na 2018r.

11.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów na 2018r.

12.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych w Bielinach.

13.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.

14.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.

15.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.

16.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.

17.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.

18.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.

19.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.

20.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.

21.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Dąbrówce.

22.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie.

23.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonych w Gliniance.

24.  Wolne wnioski i zapytania.

25.  Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                        Edward Małek