2019-03-20    

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


OGŁOSZENIE

 

 Dnia  28 marca 2018r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

 

Porządek obrad sesji:

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Ulanów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

9.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ulanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

10.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów w 2018r.

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
 Edward Małek