2019-05-20    

Projekt „Kierunek zatrudnienie”


Zdobądź zatrudnienie!

Bezpłatny udział w projekcie „Kierunek zatrudnienie”

 

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek zatrudnienie”.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy
z terenu powiatu niżańskiego powyżej 29 roku życia należące, co najmniej do jednej z grup:

·         osoby od 50 roku życia,

·         osoby długotrwale bezrobotne,

·         kobiety,

·         osoby niepełnosprawne,

·         osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Osoby poszukujące pracy (w tym osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy) mogą być uczestnikami projektu pod warunkiem pozostawania bez zatrudnienia.

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

a) Identyfikacja potrzeb uczestników projektu oraz opracowania Indywidualnego Planu Działań,

b) Poradnictwo zawodowe,

c) Kursy,

d) Staże,

e) Subsydiowane zatrudnienie.

 

Uczestnicy projektu będą mieć ponadto zagwarantowane:

- poczęstunek,

- zwrot kosztów dojazdu,

- badania lekarskie,

- egzaminy,

- stypendium szkoleniowe,

- stypendium stażowe,

- ubezpieczenie.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniencr.pl

 

Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”

Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko

tel: 15 8415 305

e mail: n.c.r@wp.pl

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.