2020-11-30    

IV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

OGŁOSZENIE


Dnia  27 grudnia 2018r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.


Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
3.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
4.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania: „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
6.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i szczegółowych zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu.
8.    Uchwalenie budżetu Gminy na 2019r.
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)    odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
d)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Ulanów.
10.    Wolne wnioski i informacje.
11.    Zamknięcie obrad sesji.
 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
Wacław Piędel