2020-01-17    

VII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

OGŁOSZENIE

Dnia  26 czerwca 2019r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
3.    Przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2018.
4.    Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2018.
5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów wotum zaufania.
6.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
8.    Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.
9.    Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
10.    Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
11.    Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2018 rok.
12.    Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ulanowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.
13.    Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
14.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019r.
15.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gminy Ulanów.
16.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Burmistrza w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gminy Ulanów.
17.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
18.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
19.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników.
20.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.
21.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w  Gliniance.
22.    Ocena zasobów pomocy społecznej.
23.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
24.    Wolne wnioski i informacje.
25.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
Wacław Piędel