2020-07-06    

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków


Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
w ramach planowanych naborów wniosków

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach następujących zakresów tematycznych:  


1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne - rozwój działalności gospodarczej – limit środków 500 000,00 zł;

2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 2.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej - limit środków 700 000,00 zł;

3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 2.3.2 Kultura – lokomotywą aktywności społecznej - limit środków 350 000,00 zł;

4. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne - podejmowanie działalności gospodarczej - limit środków
1 000 000,00 zł
;

5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.3 Zachowanie „ginących zawodów” - limit środków 120 000,00 zł;

6. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Mechanizmy współpracy społecznej, obywatelskiej, gospodarczej i ekologicznej /projekt grantowy/ - limit środków 100 000,00 zł.

7. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Kluby aktywności osób defaworyzowanych na rynku pracy /projekt grantowy/ - limit środków 120 000,00 zł.

8. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2 Promocja obszaru LGD  z wykorzystaniem produktów lokalnych - /projekt grantowy/ - limit środków 150 000,00 zł.

W związku z planowanymi naborami wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych do udziału w spotkaniach informacyjnych. Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny i wyboru wniosków przez Radę LGD.

 

Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
w ramach planowanych naborów wniosków

 

Lp.

Miejscowość

Miejsce spotkania

Termin spotkania

Godzina spotkania

1.

Jarocin

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

08.10.2019 r.

11:00

2.

Rudnik nad Sanem

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem – sala posiedzeń

09.10.2019 r.

11:00

3.

Jeżowe

Urząd Gminy w Jeżowem – sala narad

09.10.2019 r.

13:00

4.

Nisko

Urząd Gminy i Miasta w Nisku – sala narad

10.10.2019 r.

11:00

5.

Ulanów

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie – sala narad

10.10.2019 r.

13:00

6.

Harasiuki

Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach

11.10.2019 r.

11:00

7.

Krzeszów

Urząd Gminy w Krzeszowie – sala narad

11.10.2019 r.

13:00