2020-04-04    

IX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dnia  30 października 2019r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

Porządek obrad sesji:

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.

3.      Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

4.      Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie i objęcia nowych udziałów przez Gminę Ulanów.

5.      Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII /155/09 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz  wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

6.      Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody żywej w Ulanowie.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych w Bielinach.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.

9.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020r. do 2023r.

a)      wysłuchanie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika – opinię przedstawi Przewodniczący Zespołu  Pan Mariusz Solan

b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na ławnika,

c)      przeprowadzenie tajnego głosowania,

d)     ogłoszenie wyników i podjęcie uchwały.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

Wacław Piędel