2020-04-04    

X Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dnia  27 listopada 2019r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

Porządek obrad sesji:

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.

3.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/19 Gminy Ulanów.

4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla ZUK w Ulanowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ulanów.

9.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Ulanów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

10.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

11.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie 

Wacław Piędel