2020-07-05    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie


OGŁOSZENIE

 

Dnia 24 stycznia 2020r. tj. piątek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Analiza projektów uchwał w sprawie:

1)     dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.;

2)     wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

3)     uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2020;

4)     uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów na rok 2020;

5)     zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Ulanowie;

6)     przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ulanowie w Przedszkole w Ulanowie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ulanowie;

7)     ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ulanów;

8)     sprzedaży działki położonej w Bielinach;

9)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Gliniance.

2.      Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

Wacław Piędel