2020-10-23    

Raport o stanie Gminy i Miasta Ulanów za 2019 r.


Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim. W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego przypadający w 2020 r., został przedłużony o 60 dni (w art. 46 pkt 35 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) został dodany art. 15zzzzzz)).

 

Raport podlega rozpatrzeniu przez Radę Miejską podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

 

Nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy, Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy i Miasta wotum zaufania.

 

 

Raport o stanie Gminy i Miasta Ulanów za 2019 r.

 

Zgłoszenie mieszkańca