2020-10-23    

XVI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dnia  31 lipca 2020r. tj.  piątek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się  XVI  Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

 

 

Porządek obrad sesji:

 

 

1.       Otwarcie obrad sesji.

2.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.

3.      Przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2019.

4.      Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2019.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów wotum zaufania.

6.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

7.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

8.      Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 rok.

9.      Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

10.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

11.  Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2019 rok.

12.  Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ulanowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

13.   Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

14.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.

15.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Ulanów na lata 2020 – 2023.

16.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

17.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18.  Wolne wnioski i informacje.

19.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
             / - /  Wacław Piędel