2021-01-22    

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej


 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach „Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, na zlecenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” w 2020 roku.

 

Formularz zgłoszeniowy określa załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie w formie pisemnej z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert”.

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

1)     reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa odpowiada danemu obszarowi Programu, przy zachowaniu reguły określonej przepisem art. 15 ust. 2d ustawy,

2)     korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo RP,

3)     posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3,  a w przypadku tego konkursu posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotację i/lub realizacji projektu;

4)   przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności,

5)   wyrazić zgodę na przetwarzane danych osobowych

Komisja Konkursowa powołana zostanie w drodze Zarządzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy. W przypadku zgłoszenie więcej niż 2 kandydatów spełniających wymagania do udziału w pracach Komisji Sekretarz Gminy dokona oceny potencjału kandydatów i przedstawi Burmistrzowi rekomendację 2 kandydatów do prac w Komisji. Członkowie Komisji zostaną powiadomieni o wyborze do komisji imiennie.

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

1)   ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,

2)   zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

 

Termin zgłoszenia upływa dnia 14 sierpnia 2020 r. o godz. 1400

 

Zalacznik_do_zgloszenia.docx                   

 

Zgloszenie_do_komisji_2020_oko.doc