2021-01-16    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie


 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 30 listopada 2020r. tj. poniedziałek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

 

Porządek posiedzenia:

 

 

1.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Gminy Ulanów.

2.      Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Ulanów – informacja i dyskusja.

3.      Propozycje podatków i opłat lokalnych na 2021 r.

4.      Analiza projektów uchwał w sprawie:

1)      obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego;

2)      dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.

3)      dopłaty dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

4)      wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Golce gm. Jarocin;

5)      nabycia działki położonej w Kępie Rudnickiej;

6)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonych w  Dąbrówce;

7)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w  Dąbrowicy;

8)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

9)      wyznaczenia aglomeracji Ulanów;

10)  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów;

11)  przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

5.      Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ulanowie

 

Wacław Piędel