2021-04-23    

XVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.


 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dnia  03 grudnia 2020r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

Porządek obrad sesji:

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.

3.      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 rok.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ulanowie o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 rok.

5.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Gminy Ulanów.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2020r.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

9.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Golce gm. Jarocin.

10.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Kępie Rudnickiej.

11.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonych w  Dąbrówce.

12.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w  Dąbrowicy.

13.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

14.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ulanów.

15.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.

16.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

17.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
 
Wacław Piędel