2017-06-24     Danuty, Jana, Janiny     "Bóg jest radością. Dlatego przed swój dom wystawił słońce". św. Franciszek z Asyżu    

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Ulanów

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Ulanów

Na podstawie art. 14-16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251) został wprowadzony obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami uwzględnia zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66 poz. 620 z późn. zm.), uwzględnia także założenia planów wyższego szczebla tj. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz Planu Gospodarki Opadami dla Powiatu Niżańskiego.

Plan Gospodarki Opadami jest również zgodny z II Polityką Ekologiczną Państwa, Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 i Programem Wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010.
W trakcie opracowywania Planu dokonano również aktualizacji podstawowych danych dla gospodarki odpadami oraz przeprowadzono analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami w Gminie i Mieście Ulanów.

Stan aktualny oraz prognozowane zmiany gospodarki odpadami przedstawiono dla odpadów komunalnych z uwzględnieniem zawartych w nich odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.
Na tej podstawie opracowano cele i kierunki działań do roku 2010 wraz z perspektywą do roku 2014, uwzględniając przy tym obowiązki samorządów gminnych wynikające z zapisów art. 16a ustawy o odpadach.
Ze względu na to, że dotychczas na terenie gminy Ulanów nie prowadzono analizy wytwarzanych odpadów w niniejszym Planie dokonano symulacji rodzajów odpadów powstających w sektorze gospodarczym.

Zaproponowany wariant rozwiązania systemowej gospodarki odpadami powinien zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i komfortu ekologicznego w miejscu ich zamieszkania oraz umożliwić wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przedstawiona perspektywiczna strategia rozwoju gospodarki odpadami w gminie Ulanów, została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, uwarunkowaniami ekonomicznymi i technicznymi oraz wsparta akceptacją społeczną, umożliwi podejmowanie przez Radę Miejską i Burmistrz Gminy konstruktywnych decyzji z uwzględnieniem przewidywanych kierunków rozwoju.


Pobierz Plan Gospodarki Odpadami

Pobierz załącznik do Planu Gospodarki Odpadami

Pobierz mapkę do Planu Gospodarki Odpadami