Strona główna / Nieodpłatna pomoc prawna
2018-12-17    


INFORMACJA 

dot. działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Ulanowie

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Ulanowie czynny będzie w dniu  11 lipca 2017 r. (wtorek) od godz. 8.00 do godz. 15.00

 

 

 


 


 Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn. zm.), od 1 stycznia 2016 r. zapewniony jest dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

            Na terenie Powiatu Niżańskiego, zgodnie z ustawą, działają 3 punkty w lokalach gminnych.

            Aby zapewnić jak najlepszy dostęp mieszkańcom Powiatu, uprawnionym do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, w ramach 3 punktów stałych utworzonych na mocy porozumienia z Gminami (Nisko, Jeżowe, Ulanów), zawarto również porozumienia z pozostałymi Gminami (Rudnik nad Sanem, Harasiuki, Jarocin, Krzeszów) tworząc w nich filie stałych punktów.

Szczegółowy harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Niżańskiego – więcej.

          

Uprawnieni do nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym):

·      młodzież do 26. roku życia,

·      osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

·      osoby, które ukończyły 65. lat,

·      osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

·      kombatanci,

·      weterani,

·      zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) od dnia 1 stycznia 2017 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również osobie fizycznej, która jest w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).    

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

·      poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

·      wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

·      pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

·      sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

·      prawa pracy,

·      przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

·      prawa cywilnego,

·      spraw karnych,

·      spraw administracyjnych,

·      ubezpieczenia społecznego,

·      spraw rodzinnych,

·      prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

            Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

          

INFORMACJA

 

o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

  

wyciąg z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn. zm.)

Rozdział 2

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Art. 3

 

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)      poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach

lub

2)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)      udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

lub

4)      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)      podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)      z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Art. 4

 

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1)      której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

lub

2)      która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

lub

3)      która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),

lub

4)      która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),

lub

5)      która nie ukończyła 26 lat,

lub

6)      która ukończyła 65 lat,

lub

7)      która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

lub

8)      która jest w ciąży.

 

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1)      ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)      ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)      ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)      ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5)      ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6)      ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7)      ust. 1 pkt 8 – wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

 

4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – 6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1 – 6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1– 5.

 

4a. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona

składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

. . .

 

Art. 5

 

1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

2. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.
 

 

 

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu niżańskiego w 2018 roku 

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą powiat od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.          

            Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej na terenie powiatu niżańskiego ustalono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

 

Harmonogram działania 3 punktów stałych, wraz z ich filiami, w powiecie niżańskim, przedstawia się następująco:

 

 

STAŁY PUNKT w NISKU

 

z filią w Krzeszowie

 

 

prowadzony przez Fundację „Masz Prawo”, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg

 

STAŁY PUNKT w JEŻOWEM

 

z filią w Rudniku nad Sanem

 

 

nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radców prawnych

 

STAŁY PUNKT W ULANOWIE

 

z filiami w Harasiukach i Jarocinie

 

 

nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów

 

NISKO

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 10

 

poniedziałek: 8.00 - 12.30

wtorek: 8.00 - 12.30

środa: 8.00 - 12.30

czwartek: 11.00 - 15.30

 

 

KRZESZÓW

 

Urząd Gminy, ul. Rynek 2

 

piątek od godz. 11.00 do godz. 15.30

 

JEŻOWE

 

Urząd Gminy, Jeżowe 136a

 

 

wtorek: 8.00 - 12.00

środa: 11.30 - 15.30

piątek: 8.00 - 12.00

 

 

RUDNIK NAD SANEM

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 19

 

poniedziałek: 11.30 - 15.30

czwartek: 8.00 - 12.00

 

 

ULANÓW

 

Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 5

 

poniedziałek: 11.30 - 15.30

wtorek: 8.00 - 12.00

środa: 11.00 - 15.00

 

 

HARASIUKI

 

Zespół Szkół, Harasiuki 106

 

czwartek: 8.00 - 12.00

 

 

 

JAROCIN

Gminne Centrum Kultury, Jarocin 114 

Piątek: 11.00 – 15.00