Strona główna / Nieodpłatna pomoc prawna
2020-10-23    

 DARMOWA POMOC PRAWNA

 


 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Niżańskim

 

 

            Starosta Niżański Robert Bednarz przypomina, że mieszkańcy wszystkich gmin z terenu Powiatu Niżańskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

 

 

W Powiecie Niżańskim można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, od 2019 roku nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a od 2020 roku nieodpłatną mediację – w każdej z 7 gmin tworzących powiat.

Punkt w Jeżowem z filią w Rudniku nad Sanem prowadzą wspólnie adwokaci i radcy prawni, punkt w Nisku z filią w Krzeszowie prowadzony jest przez Fundację „Masz Prawo” z Tarnobrzega – w tych punktach udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Trzeci punkt ma siedzibę w Ulanowie, a filie w Harasiukach i Jarocinie, w których świadczone jest przez w/w Fundację nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Od 2020 roku w każdym z punktów dostępna jest również nieodpłatna mediacja.

Obecnie, właściwie do art. 28a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – w powiecie niżańskim odbywa się ono telefonicznie oraz za pośrednictwem e-mail do odwołania

 

 

Od 1 stycznia 2019 roku usługi  nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Od 16 maja 2020 roku (przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0) obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”. 

 

 

 

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób, beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się). Jednocześnie z uwagi na konieczność udokumentowania uprawnienia do otrzymania świadczenia stosowne oświadczenia odbierane będą formie ustnej i odnotowywane jako notatka służbowa podczas telefonicznego umawiania wizyty, a jeżeli jest ona ustalana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poprzez dołączenie przez klienta stosownego wniosku (zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego).

 

 

            Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

 

 

 

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 883 – 450 – 012

 

 

(w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

 

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń poprzez adres e-mail: npp@powiatnizanski.pl 

 

 

 

 

Ponadto na stronie internetowej powiatu niżańskiego www.powiatnizanski.pl w zakładce pomoc prawna, na stronach internetowych gmin z terenu powiatu niżańskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nisku www.bip.powiatnizanski.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna zamieszczone są aktualne informacje zawierające:

-        listę jednostek nieopłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu,

-        harmonogram działania 3 punktów wraz z ich filiami w powiecie niżańskim w 2020 roku,

-        informacje dot. zakresu i osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

.

 


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 


 

 

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie niżańskim udzielana za pomocą środków porozumiewania się na odległość – do odwołania

 

 

Informuję, że porady prawne i obywatelskie we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez Powiat Niżański będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem                         e-mail) – do odwołania. 

WAŻNE!!!

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. (przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0) obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (przepisu                             art. 4 ust. 2 nie stosuje się).

Jednocześnie z uwagi na konieczność udokumentowania uprawnienia do otrzymania świadczenia stosowne oświadczenia odbierane będą formie ustnej i odnotowywane jako notatka służbowa podczas telefonicznego umawiania wizyty (numer telefonu 833 – 450 – 012), a jeżeli jest ona ustalana za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail npp@powiatnizanski.pl) – poprzez dołączenie przez klienta stosownego wniosku (zamieszczony poniżej).

 

Wniosek pdf – link

Wniosek docx – link

 


 

KOMUNIKAT

 

Starosty Niżańskiego

z dnia 13 marca 2020 r.

 

 

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracam się z prośbą o czasowe ograniczenie osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Niżańskiego. W okresie od dnia 13 marca do dnia 31 marca 2020 r. dyżury w ramach punktów NPP/NPO będą prowadzone wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość (porady telefoniczne) lub umówienia wizyty w terminie późniejszym – po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem telefonu 833 – 450 – 012 lub na e-mail npp@powiat-nisko.pl

 

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

 

Wniosek – link

Oświadczenie – link

Klauzula – link  

 

Wszelkie bieżące informacje na temat funkcjonowania porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Niżańskiego będą zamieszczane na stronie www.powiatnizanski.pl w zakładce „Pomoc prawna”.

 

 

Starosta Niżański

  Robert Bednarz  

 


 

 
 

Od dnia 1 stycznia 2019  roku,

 

zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

 

oraz edukacji prawnej

usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

wyciąg z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej,

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

oraz edukacji prawnej

 

Rozdział  2

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna

 

Art.  3.  [Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej]

1.  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)      poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)      sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

4)      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Art.  3a.  [Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego]

1.     Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

2.     Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Art.  3b.  [Zakres edukacji prawnej]

1.  Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1)      prawach i obowiązkach obywatelskich;

2)      działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

3)      mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

4)      możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;

5)      dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2.  Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

 

Art.  4.  [Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego]

1.     Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2.     Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

3.     Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

4.     Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.

5.     W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

6.     Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do ustawy.

 

 

 

 

   

 

Harmonogram działania 3 punktów stałych, wraz z ich filiami, w powiecie niżańskim w 2020 roku

 

 

 

STAŁY PUNKT w NISKU

 

z filią w Krzeszowie

prowadzony przez Fundację „Masz Prawo”, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg, nieodpłatna pomoc prawna

 

STAŁY PUNKT w JEŻOWEM

 

z filią w Rudniku nad Sanem

prowadzony przez radców prawnych i adwokatów

nieodpłatna pomoc prawna

 

STAŁY PUNKT W ULANOWIE

 

z filiami w Harasiukach i Jarocinie

prowadzony przez Fundację „Masz Prawo”, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

 

NISKO

 

ul. Chopina 31 (budynek po byłym Gimnazjum)  

 

poniedziałek: 8.00 - 12.00

wtorek: 8.00 - 12.00

środa: 8.00 - 12.00

czwartek: 11.00 - 15.00

 

 

KRZESZÓW

 

Urząd Gminy, ul. Rynek 2

 

piątek: 8.00 - 12.00

 

 

JEŻOWE

 

Urząd Gminy, Jeżowe 136a

 

 

wtorek: 8.00 - 12.00

środa: 11.30 - 15.30

piątek: 8.00 - 12.00

 

 

RUDNIK NAD SANEM

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 19

 

poniedziałek: 11.30 - 15.30

czwartek: 8.00 - 12.00

 

 

 

ULANÓW

 

Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 5

 

poniedziałek: 11.30 - 15.30

wtorek: 12.30 - 16.30

środa: 12.30 - 16.30

 

 

JAROCIN

 

Gminne Centrum Kultury, Jarocin 114 

czwartek: 13.00 - 17.00

 

 

 

HARASIUKI

 

Zespół Szkół, Harasiuki 106

piątek: 12.15 - 16.15

 

 

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 883 – 450 – 012

 

 

(w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

 

 

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiat-nisko.pl 

 

 

 

 

 

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

 

 

 

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

 

Nieodpłatna mediacja

 


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA