Strona główna / Nieodpłatna pomoc prawna
2019-11-21    

 DARMOWA POMOC PRAWNA

 

 


 

 
 

Od dnia 1 stycznia 2019  roku,

zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

oraz edukacji prawnej

usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

wyciąg z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej,

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

oraz edukacji prawnej

 

Rozdział  2

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna

 

Art.  3.  [Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej]

1.  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)      poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)      sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

4)      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Art.  3a.  [Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego]

1.     Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

2.     Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Art.  3b.  [Zakres edukacji prawnej]

1.  Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1)      prawach i obowiązkach obywatelskich;

2)      działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

3)      mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

4)      możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;

5)      dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2.  Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

 

Art.  4.  [Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego]

1.     Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2.     Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

3.     Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

4.     Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.

5.     W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

6.     Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do ustawy.

 

 

 

 

 

Harmonogram działania 3 punktów stałych, wraz z ich filiami, w powiecie niżańskim w 2019 roku, przedstawia się następująco:

 

STAŁY PUNKT w NISKU

z filią w Krzeszowie

prowadzony przez Fundację „Masz Prawo”,       ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg, nieodpłatna pomoc prawna

STAŁY PUNKT w JEŻOWEM

z filią w Rudniku nad Sanem

prowadzony przez radców prawnych i adwokatów

nieodpłatna pomoc prawna

STAŁY PUNKT W ULANOWIE

z filiami w Harasiukach i Jarocinie

prowadzony przez Fundację „Masz Prawo”,       ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

NISKO

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 10

 

poniedziałek: 8.00 - 12.00

wtorek: 8.00 - 12.00

środa: 8.00 - 12.00

czwartek: 11.00 - 15.00

 

KRZESZÓW

Urząd Gminy, ul. Rynek 2

 

piątek od godz. 8.00 do godz. 12.00

 

JEŻOWE

Urząd Gminy, Jeżowe 136a

 

wtorek: 8.00 - 12.00

środa: 11.30 - 15.30

piątek: 8.00 - 12.00

 

RUDNIK NAD SANEM

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 19

 

poniedziałek: 11.30 - 15.30

czwartek: 8.00 - 12.00

 

 

ULANÓW

Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 5

 

poniedziałek: 11.30 - 15.30

wtorek: 8.00 - 12.00

środa: 11.30 - 15.30

 

HARASIUKI

Zespół Szkół, Harasiuki 106

 

czwartek: 8.00 - 12.00

 

JAROCIN

Gminne Centrum Kultury, Jarocin 114 

 

piątek: 12.30 – 16.30

 

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 883–450–012

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet.

Bliższe informację pod telefonem podanym do zapisów.