Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Rada Miejska w Ulanowie

Artykuły

 • LI sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 27 marca br

  Dnia  27 marca 2024r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem – Posterunku Policji w Ulanowie  w roku 2023.
  4. Raport z wykonania w 2023 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  5. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Ulanów na lata 2020-2023 za okres 2022 – 2023.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Dąbrówce.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Dąbrówce.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Borkach.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Dąbrowicy.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2027 r.
  13. Wolne wnioski i informacje.
  14. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                      / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: LI sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 27 marca br
 • L Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 22 lutego br.

  Dnia  22 lutego 2024r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Ulanów na lata 2024 -2027.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ulanów w 2024 r.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy i Miasta Ulanów z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej  w miejscowości Dąbrówka.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej  w miejscowości Dąbrówka.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działek położonych w miejscowości Wólka Tanewska.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Kurzynie Małej.
  13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.
  14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  na dzierżawę nieruchomości położonej  w Dąbrowicy.
  16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej  w Gliniance.
  17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla  członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
  19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
  20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2027 r.
  21. Wolne wnioski i informacje.
  22. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                      / - /  Wacław Piędel                                              
                      

  Czytaj Więcej o: L Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 22 lutego br.
 • Ogłoszenie - 21 lutego br. wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia 21 lutego 2024r. tj. środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

  Porządek posiedzenia:

  1) Analiza projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia Gminnego Programu Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Ulanów na lata 2024 -2027;
  2. szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  3.  zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ulanów w 2024 r.;
  5. współdziałania Gminy i Miasta Ulanów z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+;
  6. zawarcia porozumienia w celu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim;
  7. wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej  w miejscowości Dąbrówka;
  8. wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej  w miejscowości Dąbrówka;
  9. wyrażenia zgody na nabycie  działek położonych w miejscowości Wólka Tanewska;
  10. nabycia działki położonej w Kurzynie Małej;
  11. sprzedaży działki położonej w Ulanowie;
  12. sprzedaży działki położonej w Bielinach;
  13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  na dzierżawę nieruchomości położonej  w Dąbrowicy;
  14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej  w Gliniance;
  15. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla  członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
  16. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego;
  17.  dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.;
  18. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2027 r.

  2) Sprawy bieżące.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                      / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - 21 lutego br. wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XLIX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 21 grudnia br.

  Dnia  21 grudnia 2023r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Uchwalenie budżetu Gminy na 2024r.
    a)     odczytanie projektu uchwały budżetowej,
    b)    odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
    c)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
    d)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
    e)     głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Ulanów.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                      / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XLIX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 21 grudnia br.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-08 14:38:42przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:7660

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.