Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik i opiekun w Dziennym Domu Senior+

Ulanów, dnia 27 kwietnia 2022 roku

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy

KIEROWNIK I OPIEKUN W DZIENNYM DOMU SENIOR +

 

Kierownik DDS+ bezpośrednio podlegać będzie kierownikowi OPS w Ulanowie

       I.                        Przedmiot naboru:

 1. Kierownik i opiekun w Dziennym Domu Senior + w Ulanowie.
 2. Liczba stanowisk: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom „Senior+” w Ulanowie
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
 5. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo w podziale ¼ etatu kierownika i ¾ etatu opiekuna.

    II.                        Wymagania w stosunku do kandydata:

Wymaganie niezbędne:

1.      Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2021 r. poz . 2268)

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Staż pracy 5 lat, w tym co najmniej 3 letni w pomocy społecznej.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność kierowania zespołem ludzi.
 2. Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, zdolności organizacyjne, samodzielność.
 3. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 4. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z bezpośrednią  pracą z osobami starszymi, niepełnosprawnymi potwierdzone dokumentami.
 5. Kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 6. Znajomość zagadnień merytorycznych związanych z terapią zajęciową, usługami opiekuńczymi, działalnością rekreacyjną i kulturalno-oświatową dla osób starszych.
 7. Znajomość procedur i umiejętność pisania wniosków i pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych.
 8. Dyspozycyjność.
 9. Umiejętności muzyczne, plastyczne, manualne, komputerowe lub inne, które mogą być przydatne w pracy z uczestnikami Dziennego Domu „Senior+”
 10. Znajomość następujących aktów prawnych oraz ich przepisów wykonawczych: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      Kierowanie działalnością DDS+ oraz reprezentowanie go na zewnątrz.

2.      Wykonywanie pracy opiekuna osób starszych – pensjonariuszy DDS+.

3.      Uzgadnianie z kierownikiem OPS podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i działalności DDS +.

4.      Prowadzenie dokumentacji DDS+.

5.      Organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności DDS+.

6.      Uczestnictwo w procesie rekrutacji.

7.      Stały monitoring jakości usług świadczonych przez DDS+.

8.      Współpraca z wykonawcami określonych form wparcia.

9.      Opracowywanie specyfikacji dotyczącej zamówień związanych z funkcjonowaniem DDS+.

10.  Promowanie działalności DDS+.

11.  Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi z obszaru pomocy i integracji społecznej.

12.  Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z kierownikiem i głównym księgowym OPS.

13.  Przygotowywanie projektu budżetu przy współpracy z kierownikiem i głównym księgowym OPS.

14.  Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i prowadzenie dokumentacji.

15.  Określanie zakresu obowiązków dla podległych pracowników i wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy.

16.  Przygotowywanie i składanie kierownikowi OPS wszystkich wymaganych informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania DDS+.

17.  Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych, pisanie wniosków o dotacje.

18.  Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji DDS+, oraz odpowiedzialność za majątek DDS+.

19.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika OPS.

20.  Przestrzeganie przepisów prawa.

21.  Tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności osób starszych, pensjonariuszy DDS+.

22.  Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pensjonariuszy DDS+.

23.  Utrzymywanie kontaktów z rodzinami pensjonariuszy DDS+.

IV. Wymagane dokumenty :

1.      Kwestionariusz osobowy.

2.      List motywacyjny.

3.      Życiorys- Curriculum Vitae powinien zawierać oświadczenie następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust 1 lit A RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. U. UE.L. 2016, poz. 119.1)”.

4.      Kserokopia świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

5.      Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

6.      Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

7.      Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.      Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oryginały dokumentów o których mowa w pkt 4-6 należy przedłożyć do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy  Społecznej w Ulanowie lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie, ul. 3-go Maja 19, 37 – 410 Ulanów w terminie do dnia 11maja do godz. 1500/decyduje data wpływu do OPS/. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: ,,Konkurs na stanowisko Kierownika i opiekuna w Dziennym Domu Senior+”. Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.

 VI. Dodatkowe informacje:

 1. Oferty, które wpłyną po upływie ustalonego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Osoby, które spełnią wymogi formalne poinformowane zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Przesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 4. Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie oraz na tablicy informacyjnej OPS Ulanów.
 5.  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  15 8763 028.

 

Kwestionariusz osobowy oraz Oświadczenie kandydata do pobrania: http://www.ulanow.naszops.pl/n,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-kierownik-dds i https://opsulanow.bip.gov.pl/nabor/572993_ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-kierownik-dds.html

 

                                                                                                          Kierownik

                                                                                             Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                           w Ulanowie

                                                                                                      /-/  Leokadia Kopyto

 

Autor: Andrzej Drzewi

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-06 10:32:33przez: Andrzej Drzewi
Opublikowano:2022-05-06 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:115

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo