Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

To były piękne dni… Wspomnienia

Gmina i Miasto Ulanów zaoferowała swoim mieszkańcom i gościom z zewnątrz kolejne, bardzo wyjątkowe wydarzenie kulturalne. Tym razem przy realizacji projektu pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzania oferty kulturalnej Gminy Ulanów” powstał spektakl w ramach Teatru Zaangażowanego Społecznie oparty na wspomnieniach i opowieściach mieszkańców Bielin i okolic. Jest to szczególna forma teatru, gdyż od początku do końca w jego tworzenie włączeni są mieszkańcy, to dzięki temu, że chcieli podzielić się swoimi opowieściami, losami i historiami, tym co pamiętają zasłyszanego od przodków i ze swojego życia związanego z tym szczególnym miejscem powstał scenariusz, a później spektakl. I to mieszkańcy zagrali w nim i wszystko było takie prawdziwe, naturalne, takie swojskie. Sceny  odbyły się zarówno w przestrzeni parkowej jak i w murach zabytkowego Dworu Mniszchów. Grupę teatralną prowadzili wyśmienici opiekunowie Dorota i Jarek – scenarzystka i reżyser z You Art, którzy na co dzień pracują ze społecznością i tworzą z ludźmi.

A potem przed licznie zebraną publicznością wystąpił Francois Martineau i Mateusz Gorgul z repertuarem dawnych polskich szlagierów w francuskiej interpretacji. Pięknym wykonaniem, swoją energią i optymizmem zachwycił wszystkich. Dopełnieniem niedzielnych wspomnień był festyn pod gwiazdami, w parku… jak za dawnych lat.

Zdjęcia: Gminne Centrum Kultury w Ulanowie

Materiał filmowy TVM Stalowa Wola dot. wydarzenia: https://tvmstalowawola.pl/przedstawienie-teatralne-i-koncert-w-bielinach/

 

Those were beautiful days... Memories

The Commune and City of Ulanów offered its residents and external guests another very unique cultural event. This time during the implementation of the project entitled "Renovation of the manor and park complex in Bieliny in order to expand the cultural offer of the Ulanów Commune" - a performance was created as part of the Socially Involved Theater based on the memories and stories of the inhabitants of Bieliny and the surrounding area. It is a special form of theater because the inhabitants are involved in its creation from the beginning to the end. It is thanks to the fact that they wanted to share their stories, fates and histories, what they remember hearing from their ancestors and from their lives connected with this special place. , and then a performance. And the inhabitants played in it and everything was so real, natural, so homely. The scenes took place both in the park and within the walls of the historic Mniszech Manor. The theater group was led by excellent guardians Dorota and Jarek - a scriptwriter and director from You Art, who work with the community and create with people on a daily basis.

And then Francois Martineau and Mateusz Gorgul performed in front of a large audience with a repertoire of old Polish hits in French interpretation. He delighted everyone with his beautiful performance, energy and optimism. Sunday's memories were complemented by a festival under the stars, in the park... just like in the old days.

Photos: Municipal Cultural Center in Ulanów

Video material from TVM Stalowa Wola regarding the event: https://tvmstalowawola.pl/przedstawienie-teatralne-i-koncert-w-bielinach/

 
То були прекрасні дні... Спогади

Ґміна та місто Уланув запропонували своїм мешканцям та зовнішнім гостям ще одну унікальну культурну подію. Цього разу під час реалізації проекту під назвою «Ремонт садибно-паркового комплексу в Білинах з метою розширення культурної пропозиції ґміни Уланув» – вистава створена в рамках Театру соціального залучення на основі спогадів та розповідей мешканців міста Біліни та околиць. Це особлива форма театру, тому що мешканці беруть участь у його створенні від початку до кінця, завдяки тому, що вони хотіли поділитися своїми історіями, долями та історіями, тим, що вони пам’ятають, чуючи від своїх предків та від своїх життя, пов’язане з цим особливим місцем. , а потім вистава. І жителі в ній гралися, і все було так справжньо, природно, так по-домашньому. Сцени відбувалися як у парку, так і в стінах історичної садиби Мнішеків. Театральну групу очолили чудові опікуни Дорота та Ярек – сценарист і режисер з You Art, які щодня працюють із спільнотою та творять з людьми.

А потім перед чисельною аудиторією виступили Франсуа Мартіно та Матеуш Горгул із репертуаром старих польських хітів у французькій інтерпретації. Він порадував усіх своєю гарною грою, енергією та оптимізмом. Недільні спогади доповнив фестиваль під зірками, у парку... як у минулі часи.

Фотографії: Міський культурний центр в Уланові

Відеоматеріал TVM Stalowa Wola щодо події: https://tvmstalowawola.pl/przedstawienie-teatralne-i-koncert-w-bielinach/

Autor: Magdalena Hasiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-09-20 07:36:37przez: Magdalena Hasiak
Opublikowano:2023-09-20 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:281

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo