Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Miasto Ulanów

Artykuły

 • Bezpłatne webinarium "Akademnia Menadżera MMŚP - kompetencje w zakresie cyfryzacji"

  Informujemy, że Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne webinarium „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”, które odbędzie się 17 maja 2022 r. od godz. 10:00 do 10.40 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

  Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 798 771 220

  Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia, tj. 17 maja 2022 r.

  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę webinarium.

  Webinarium skierowane jest do właścicieli przedsiębiorstw, pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników, wobec których właściciele mają plany awansu na stanowisko kierownicze. W ramach projektu jest możliwość refundacji usług rozwojowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie kompetencji cyfrowych.

   

  Program webinarium:

  Omówienie działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

   

  1. Powitanie uczestników, przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych
   Funduszy Europejskich
  2. Kto może uzyskać dofinansowanie?
  3. Formy wsparcia
  4. Termin naboru wniosków
  5. Proces aplikowania o dofinansowanie.

  W spotkaniu weźmie udział Pani Daria Zawalska przedstawiciel operatora - Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi, Ekspert w projekcie „Akademia Transformacji Cyfrowej”.

  Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

  Organizator webinarium:

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu
  ul. Sienkiewicza 86 , 39-400 Tarnobrzeg
  tel.: 798 771 220, 798 771 194

  e-mail: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl

  Czytaj Więcej o: Bezpłatne webinarium "Akademnia Menadżera MMŚP - kompetencje w zakresie cyfryzacji"
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik i opiekun w Dziennym Domu Senior+

  Ulanów, dnia 27 kwietnia 2022 roku

   

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy

  KIEROWNIK I OPIEKUN W DZIENNYM DOMU SENIOR +

   

  Kierownik DDS+ bezpośrednio podlegać będzie kierownikowi OPS w Ulanowie

         I.                        Przedmiot naboru:

  1. Kierownik i opiekun w Dziennym Domu Senior + w Ulanowie.
  2. Liczba stanowisk: 1
  3. Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom „Senior+” w Ulanowie
  4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
  5. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo w podziale ¼ etatu kierownika i ¾ etatu opiekuna.

      II.                        Wymagania w stosunku do kandydata:

  Wymaganie niezbędne:

  1.      Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2021 r. poz . 2268)

  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Nieposzlakowana opinia.
  5. Staż pracy 5 lat, w tym co najmniej 3 letni w pomocy społecznej.

  Wymagania dodatkowe:

  1. Umiejętność kierowania zespołem ludzi.
  2. Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce, zdolności organizacyjne, samodzielność.
  3. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
  4. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z bezpośrednią  pracą z osobami starszymi, niepełnosprawnymi potwierdzone dokumentami.
  5. Kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
  6. Znajomość zagadnień merytorycznych związanych z terapią zajęciową, usługami opiekuńczymi, działalnością rekreacyjną i kulturalno-oświatową dla osób starszych.
  7. Znajomość procedur i umiejętność pisania wniosków i pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych.
  8. Dyspozycyjność.
  9. Umiejętności muzyczne, plastyczne, manualne, komputerowe lub inne, które mogą być przydatne w pracy z uczestnikami Dziennego Domu „Senior+”
  10. Znajomość następujących aktów prawnych oraz ich przepisów wykonawczych: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

  III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1.      Kierowanie działalnością DDS+ oraz reprezentowanie go na zewnątrz.

  2.      Wykonywanie pracy opiekuna osób starszych – pensjonariuszy DDS+.

  3.      Uzgadnianie z kierownikiem OPS podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i działalności DDS +.

  4.      Prowadzenie dokumentacji DDS+.

  5.      Organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności DDS+.

  6.      Uczestnictwo w procesie rekrutacji.

  7.      Stały monitoring jakości usług świadczonych przez DDS+.

  8.      Współpraca z wykonawcami określonych form wparcia.

  9.      Opracowywanie specyfikacji dotyczącej zamówień związanych z funkcjonowaniem DDS+.

  10.  Promowanie działalności DDS+.

  11.  Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi z obszaru pomocy i integracji społecznej.

  12.  Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z kierownikiem i głównym księgowym OPS.

  13.  Przygotowywanie projektu budżetu przy współpracy z kierownikiem i głównym księgowym OPS.

  14.  Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i prowadzenie dokumentacji.

  15.  Określanie zakresu obowiązków dla podległych pracowników i wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy.

  16.  Przygotowywanie i składanie kierownikowi OPS wszystkich wymaganych informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania DDS+.

  17.  Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych, pisanie wniosków o dotacje.

  18.  Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji DDS+, oraz odpowiedzialność za majątek DDS+.

  19.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika OPS.

  20.  Przestrzeganie przepisów prawa.

  21.  Tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności osób starszych, pensjonariuszy DDS+.

  22.  Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pensjonariuszy DDS+.

  23.  Utrzymywanie kontaktów z rodzinami pensjonariuszy DDS+.

  IV. Wymagane dokumenty :

  1.      Kwestionariusz osobowy.

  2.      List motywacyjny.

  3.      Życiorys- Curriculum Vitae powinien zawierać oświadczenie następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust 1 lit A RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. U. UE.L. 2016, poz. 119.1)”.

  4.      Kserokopia świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

  5.      Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

  6.      Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

  7.      Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  8.      Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

  Oryginały dokumentów o których mowa w pkt 4-6 należy przedłożyć do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydata.

  VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy  Społecznej w Ulanowie lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie, ul. 3-go Maja 19, 37 – 410 Ulanów w terminie do dnia 11maja do godz. 1500/decyduje data wpływu do OPS/. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: ,,Konkurs na stanowisko Kierownika i opiekuna w Dziennym Domu Senior+”. Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.

   VI. Dodatkowe informacje:

  1. Oferty, które wpłyną po upływie ustalonego terminu nie będą rozpatrywane.
  2. Osoby, które spełnią wymogi formalne poinformowane zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  3. Przesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi.
  4. Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie oraz na tablicy informacyjnej OPS Ulanów.
  5.  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  15 8763 028.

   

  Kwestionariusz osobowy oraz Oświadczenie kandydata do pobrania: http://www.ulanow.naszops.pl/n,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-kierownik-dds i https://opsulanow.bip.gov.pl/nabor/572993_ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-kierownik-dds.html

   

                                                                                                            Kierownik

                                                                                               Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                             w Ulanowie

                                                                                                        /-/  Leokadia Kopyto

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik i opiekun w Dziennym Domu Senior+
 • Gmina Ulanów uczciła Święto Flagi i rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  Powiewająca biało-czerwona flaga jest jednym z najważniejszych symboli naszego narodu. Od setek lat towarzyszy Polakom podczas doniosłych uroczystości. Niegdyś była obecna na polach bitew. Biel symbolizuje dobro, a także czystość narodu polskiego. Czerwień oddaje dostojność, ale i majestat polskich władców. Narodowe barwy symbolicznie nawiązują do historii naszego kraju, kiedy to przez lata walczono o wolność. Biel i czerwień to dziedzictwo polskiego narodu, które jednoczy Polaków od lat.

  Ten narodowy symbol, widoczny tak licznie również w Gminie Ulanów podkreśla świąteczne dni. Udekorowane budynki, ulice i niemal każdy dom świadczą o duchu patriotyzmu oraz miłości i szacunku do Ojczyzny.

  Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Gminie Ulanów rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Ulanowie podczas, której ks. dziekan Kazimierz Żyłka za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski modlił się o pomyślność naszej Ojczyny. Dalsze uroczystości miały miejsce w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta pod Tarczą Honoru. Wszyscy zebrani odśpiewali hymn narodowy, wysłuchali okolicznościowego referatu wygłoszonego przez Bartłomieja Pucko i montażu słowno-muzycznego w wykonaniu Katarzyny Szewc reprezentującej GCK w Ulanowie oraz Chóru Ulanowskiego. Licznie zebrane delegacje złożyły kwiaty.

  Burmistrz Stanisław Garbacz w swoim przemówieniu podkreślił, że radosne dla Polaków święta 2 maja -   Święto Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja, w tym roku odbywają się w cieniu wojny na Ukrainie. Radosny charakter świąt jest przyćmiony, ale my – Polacy pamiętamy o ważnych wydarzeniach w naszej historii, a podkreślenie ich znaczenia jest również okazywaniem patriotyzmu i naszym obowiązkiem.

  Burmistrz podziękował Pani Joannie Małek, dyrektor GCK w Ulanowie za koordynację uroczystości oraz  pocztom sztandarowym, delegacjom i wszystkim mieszkańcom za wspólne obchody 231. rocznicy Konstytucji 3 Maja.

  Czytaj Więcej o: Gmina Ulanów uczciła Święto Flagi i rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Zmiana lokalizacji Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"

  Informujemy, iż Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" od dnia 4 maja 2022 roku biuro LGD rozpoczyna pracę w nowej lokalizacji pod adresem Wolina, ul. Piaskowa 10, 37-400 Nisko - budynek byłej szkoły podstawowej w Wolinie.

  Uległ zmianie także numer telefoniczny do kontaktu z biurem:

  - Biuro LGD tel.:  - 573 307 636,

  - Prezes Zarządu  LGD tel.: 790 688 622.

  Czytaj Więcej o: Zmiana lokalizacji Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"

Banery/Logo